| E-mail | Club |
 
 
 
     
1. Бурхан 7. Хууль  
2. Сатан 8. Ивээл  
3. Үг 9. Аврал  
4. Гэм 10. Гэмийн уучлалл  
11. Дахин төрөлтт  
6. Итгэл 12.Есүс Христт